Wolontariat


 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi K.I. Gałczyńskiego w Warszawie
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH W SZKOLE I POZA NIĄ

Magdalena Skiba

 

Drodzy Uczniowie!

Jeżeli macie w sobie empatię i chęć niesienia pomocy, albo chcecie te postawy w sobie wypracować, zapraszam Was do Szkolnego Koła Wolontariatu. Na stronie internetowej szkoły,
w zakładce WOLONTARIAT, znajdują się podstawowe wiadomości i regulamin działającego
w naszej szkole SKW.

Na zgłoszenia (za pośrednictwem librusa) czekam do 17 września.

Pozdrawiam,
koordynator SKW,
Magdalena Skiba

Kilka słów o Wolontariacie

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cel
Celem
 Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie
w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Wolontariusze
Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki.
Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy.
Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Karty aktywności” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach.
Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.

Obszary działania SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na trzy obszary:

 1. a) ŚRODOWISKO SZKOLNE (na ile pozwolą ograniczenia pandemiczne)
  – Organizowanie gier i zabaw w świetlicy szkolnej – „Starszy kolega, koleżanka”.
  – Działania na rzecz społeczności szkolnej, współpraca z Samorządem Uczniowskim.
  – Praca w bibliotece szkolnej.

 2. b) ŚRODOWISKO POZASZKOLNE
  – Kontynuowanie programu „Adopcja serca” i „Pola Nadziei”.
  – Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
  – Utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
  – Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

 3. c) DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA WOLONTARIUSZA – Każdy członek SKW podejmuje własne działania w swoim otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo, fundacje, itp.).

Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

– zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
– podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
– wsparcia ze strony koordynatora.
– otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
– informacji o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
– rezygnacji z pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu uprzedzając wcześniej opiekuna koła.
Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

Obowiązki wolontariusza

– Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
– Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności, którą co dwa miesiące przedstawia opiekunom SKW.
– Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła Wolontariatu .
– Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgo­dziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im K.I. Gałczyńskiego w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wy­kraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

II. Cele i sposoby działania

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świado­mej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i śro­dowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby po­przez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Celem SKW jest:

 • Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze pomocowym oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego.

 • Łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami oczekującymi pomocy.

 • Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 • Promocja idei wolontariatu w szkole.

 • Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • relacje przyjacielskie i rówieśnicze,

 • organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Kole Wolontariatu,

 • przekazywanie informacji o Kole za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów
  z mediami (np. gazety lokalne, strona internetowa).

Szkolne Koło Wolontariatu w sposób stały pragnie służyć pomocą potrzebującym. Włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porząd­kiem, kwestowanie itp.).

III. Wolontariusze:

 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 • Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

 • Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 • Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i po­mocy w domu.

 • Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, tro­ską o innych.

 • Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsz­tatach dla wolontariuszy, które w obecnej sytuacji odbywają się on-line.

 • Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 • Oprócz akcji wspólnych, każdy wolontariusz podejmuje własne działania.

 • Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Karty aktywności” wykonane prace. Kartę przekazuje opiekunom SKW co dwa miesiące.

 • Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.

 • Każdy członek Koła przestrzega zasad zawartych w Regulaminie.

IV. Funkcjonowanie Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pra­cy wolontariackiej.

 • Koordynacja pracy wolontariuszy.

 • Monitorowanie działań wolontariuszy.

 • Ewaluacja pracy wolontariuszy.

V. Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest  na środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

VI. Nagradzanie wolontariuszy:

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na któ­rym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

Formy nagradzania:

1) za akcje jednorazowe:

 • słowna pochwała indywidualna na zebraniu podsumowującym pracę w danym okresie,

 • pochwała na forum szkoły (podczas apelu podsumowującego dany okres).

2) za pracę przez cały rok szkolny:

 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,

 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

 • umieszczenie informacji o działalności wolontariackiej na świadectwie szkolnym (nie krótszej niż jeden okres roku szkolnego oraz 50% obecności na spotkaniach i 50% akcji, z których część to działania własne wolontariusza).

Nagradzanie wolontariuszy ma aspekt motywujący oraz podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.