Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie

Dane teleadresowe jednostki

ul. Balkonowa 4

03-329 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2022 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Strona internetowa placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej:

 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 
 • część zdjęć nie posiada pełnych opisów alternatywnych, 
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast),
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


 

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 01.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 10.02.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarz szkoły - Agnieszka Rusińska, sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 58 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 22 811 58 43, 22 675 83 44 - osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Agnieszka Rusińska.  

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl, ARusinska@eduwarszawa.pl.

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojście piesze od ul. Chodeckiej, ul. Wyszogrodzkiej, ul. Rembielińskiej. Przejścia dla pieszych przy ul. Chodeckiej, ul. Wyszogrodzkiej, ul. Rembielińskiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową.

Najbliższe przystanki autobusowe: Chodecka 1 (114, 126, 145, 156, 414, N14, N64), Chodecka 02 (114, 126, 145, 156, 212, 414, N14, N64), Chodecka 03 (212).

Najbliższe przystanki tramwajowe: Julianowska 1 (1, 3, 4, 25), Julianowska 2 (1, 3, 4, 25).

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży z wjazdem od strony ul. Balkonowej oraz na ul. Balkonowej.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Koordynatorzy dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Rusińska (email: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl, ARusinska@eduwarszawa.pl).

Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 22 811 58 43, 22 675 83 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.