Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

  Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail:
  sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl, pisemnie na adres korespondencyjny ul. Balkonowa 4, 03–329 Warszawa lub dzwoniąc pod nr tel. 22 811 58 43.

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Kategorie osób, których dane przetwarzamy
  Administrator przetwarza dane:

  • dzieci/uczniów,
  • rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów,
  • osób upoważnionych do odbioru dzieci z placówki,
  • pracowników, byłych pracowników,
  • przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych.

  4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

  1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  4. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  6. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  7. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  8. Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  3. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  5. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

  5. Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres
  przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

  6. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np. Policji, Sądom, ZUS. 

  Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy: 
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione  podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, 
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  7. prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail : IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl.

  8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
  Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu/ów, o których mowa pkt 4.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  10.Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
  11. Informacja o stosowaniu monitoringu
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia zgodnie z art. 108 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie siedziby placówki i jej otoczenia prowadzony jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 30 dni, po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

  Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), wszystkich Rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. 

  Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres  korespondencyjny: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa. 

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów w zakresie i celach związanych z realizacją przepisów prawa określonych m.in. w:

  1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.),
  2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481),
  3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2018 poz. 1900 z późn. zm.),
  4. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 z późn. zm.),
  5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 poz. 1646 z późn. zm.), 

  co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów w innych celach i zakresie szerszym niż określony w w/w przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.
  W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby szkoły i jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.).

  4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przez Administratora.

  5. Odbiorcy danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych swoich i dziecka,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o dane osobowe Pani/Pana i dziecka administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i ucznia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji
  międzynarodowych.

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM ZDALNYM

  W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie.
  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Balkonowa 4, 03–329 Warszawa.

  2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania oraz komunikacji elektronicznej.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest w szczególności:
  1. ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  3. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

  4. Kategorie danych osobowych
  Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej,
  3. informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. wizerunek,
  6. głos,
  7. nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

  5. Okres przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów prawa regulujących czas i zasady kształcenia w formie zdalnego nauczania.

  6. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp:
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku nauki w formie nauki zdalnej np.: Microsoft (usługa Office 365) w ramach platformy sp42.warszawa.pl, Miasto Stołeczne Warszawa
  w ramach platformy eduwarszawa.pl, podmioty szkoleniowe, firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów,
  • niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (platforma epodreczniki.pl).

  7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;
  2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.

  8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Administratora w ramach zdalnego nauczania.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 • INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
  Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Balkonowa 4, 03–329 Warszawa.

  2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, kiedy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w sprawach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e RODO.

  4. Okres przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora – 10 lat.

  5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np. Poczta Polska.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  • • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba której dane przetwarzamy jest  uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  • • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia, zgodnie z art. 16 RODO,
  • • usunięcia danych osobowych – jeżeli Administrator przetwarzałby dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, zgodnie z art. 17 RODO,
  • • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np. kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
  • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa że Administrator nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw, zgodnie z art. 21 RODO.

  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Organem właściwym dla w/w skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zasady ich pozyskania są uregulowane w w/w przepisach.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY - ADMINISTRACJ I OBSŁUGA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkie osoby
  składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
  Z administratorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa.

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy.
  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 20202 r. poz. 530).
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

  • przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

  • dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych,
  • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora od dnia rozpoczęcia do dnia rozstrzygnięcia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

  5. Odbiorcy danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

  W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY I INNYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie/informację o naborze na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
  Z administratorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa.

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko nauczyciela/wychowawcy/innych pracowników pedagogicznych.
  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz rozdziałem 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej odrębnie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach przekazanych administratorowi w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zawarte są Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w celu zgodnego z prawem ich przetwarzania konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

  • przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

  • dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych,
  • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora od dnia rozpoczęcia do dnia rozstrzygnięcia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

  5. Odbiorcy danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. 
  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

  W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz rozdziału 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie szerszym ma charakter dobrowolny.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.