Integracja

INTEGRACJA – od łacińskiego integrare – scalić. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno – i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

Idea integracji w Polsce silnie zaczęła rozwijać się w latach 90 – tych ubiegłego wieku. Jednak dopiero w ostatnich latach można zauważyć intensywne działania pro integracyjne. Powstają placówki o charakterze integracyjnym: przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi. I właśnie szkoła jest tym ważnym miejscem, w którym często rozpoczyna się proces kształtowania kontaktów między ludźmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi. W procesie tym ogromną rolę odgrywa nauczyciel. To on jest rzecznikiem potrzeb dziecka, to on kształtuje relacje między wychowankami i środowisko wychowawcze. A zatem od wiedzy nauczyciela, jego empatycznej postawy skierowanej na zrozumienie potrzeb rozwojowych każdego dziecka, właściwego dobierania metod i treści kształcenia, będą zależały doświadczenia, świat wewnętrznych przeżyć, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, komunikowania, kształtowania relacji z otoczeniem. To w klasie dzieci uczą się interakcji społecznych, kształtuje się system wartości, kultura stosunków międzyludzkich. Oczywiście w procesie tym na równi z nauczycielem muszą działać rodzice, specjaliści, środowisko społeczne.

Patrząc na integrację w kontekście socjalizacyjnym, który to szkoła powinna przede wszystkim realizować, integracja społeczna to wspólne uczenie się zachowań społecznych, przeżywanie uznania i satysfakcji w grupie oraz samoistne dopasowywanie się i wejście w procesy dynamizujące grupę. To właśnie w takim kontekście integracja winna spełniać się w szkole. Nie może i nie powinna mieć jedynie wymiaru poznawczego. Podstawowym założeniem pedagogiki integracyjnej jest wszechstronny rozwój dziecka, poprzez dostrzeganie jego indywidualności i uznanie jej pozytywnych wartości. Tak więc musi być zachowana równowaga pomiędzy procesem poznawczym a sferą socjalną, psychofizyczną.

W rozwojowym spojrzeniu na integrację w szkole jest wspólna grupa uczniów, wspólna klasa, wspólna szkoła, w której każde dziecko ma naturalne pragnienie poznawania świata i zaistnienia w nim.

INTEGRACJA wpływa na:

 • poprawienie kontaktów międzyludzkich,
 • wspólne przeżywanie zdarzeń,
 • udzielanie wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu zadań, problemów,
 • wzmacnianie u uczniów szacunku do siebie,
 • pogłębienie wiedzy o sobie (zdobywanie doświadczenia poprzez poruszanie emocji i umysłu),
 • poznawanie indywidualności na tle klasy,
 • prawdziwy kontakt wychowawcy (nauczycieli) z klasą,
 • zdobycie informacji o uczniach, o ich zainteresowaniach,
 • odczuwanie pozytywnych więzi z zespołem klasowym,
 • wiarę we własne siły i możliwości,
 • rozwój samodzielności,
 • otwarte spojrzenie na świat i ludzi.

logopeda
Dominika Omelańczuk

 

SERWIS POMOCY DZIECKU

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Specjaliści,
Przedstawiamy Wam zbiór pomocnych adresów miejsc, które mogą w akcie „pierwszej pomocy” stać się niezbędnymi. Być może okażą się podręczną „apteczką” w sytuacjach trudnych.

SPECJALISTYCZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
ul. J. Odrowąża 75
tel. 22 811 05 22, 22 811 26 46
www.poradnia13.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 77 17
www.poradnia-top.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 71 68, 22, 822 24 46
www.sppp-udr.org

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny: Zespół Szkół Specjalnych nr 98
ul. Bartnicza 2 (Targówek)
Koordynator – Anna Mitura
Zakres udzielanych konsultacji:

 • Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 • Praca z dzieckiem z autyzmem.
 • Pomoc w opracowywaniu programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Określanie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci.
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem.

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny: Zespół Szkół Specjalnych nr 97
ul. Tarchomińska 4, (Praga Północ)
Koordynator – Małgorzata Olmińska
Obszar udzielanych konsultacji:

 • Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym.
 • Realizowanie edukacji seksualnej wobec osób z wyzwaniami rozwojowymi.
 • Doskonalenie artykulacji i umiejętności komunikacyjnych dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi.
 • Wykorzystanie SI i terapii polisensorycznej w edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z religii.
 • Pomoc w organizowaniu zajęć z muzykoterapii oraz konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Przygotowanie dzieci z autyzmem do nauki religii i ważnych wydarzeń religijnych w ich życiu.

Dzielnicowe Centrum Integracji – Targówek
Przewodnicząca: Marzenna Czarnocka
tel. 22 811 05 22   e-mail: ppp13@neostrada.pl
dyżur: Jolanta Niksińska
czwartki w godz. 17.00 -19.00
tel. 22 811 05 22, 22 811 26 46   e-mail: ppp13@neostrada.pl
Zadaniem Centrów jest:

 • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
 • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.
PORADNIE LOGOPEDYCZNE

Poradnia Logopedyczna LOGANN
ul. Bartnicza 4
tel. 22 814 55 31

SZPZO Warszawa Targówek Poradnia Logopedyczna
ul. Balkonowa 4
tel. 22 744 00 53

Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego SPZOZ
Poradnia Logopedyczna
ul. L. Kondratowicza 8
tel. 22 326 53 19

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek
ul. Św. Wincentego 87
tel. 22 277 02 00
www.ops-targowek.waw.pl

Filia nr 1, dla mieszkańców Bródna
ul. Św. Wincentego 87
tel. 22 277 02 00

Filia nr 2, dla mieszkańców Targówka i Zacisza
ul. Stojanowska 12/14
tel. 22 679 51 57, 22 679 61 28

PORADNIE OKULISTYCZNE

SZPZLO Warszawa Targówek
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
ul. Poborzańska 6
tel. 22 519 85 10

LECZENIE ZEZA

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Poradnia Leczenia Zeza (Praga Południe)
ul. Niekłańska 4/24
tel. 22 617 11 92

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
Poradnia Leczenia Zeza
ul. W. Oczki 6
tel. 22 502 10 87

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek”,
Gabinet Leczenia Zeza
ul. Koszykowa 78
tel. 22 429 11 03

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
al. Dzieci Polskich 20
tel. 22 815 73 55

PLACÓWKI LECZĄCE ZABURZENIA SŁUCHU

SZPZLO Warszawa Targówek
Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
ul. Poborzańska 6
tel. 22 518 26 66

Instytut Matki i Dziecka (Wola)
Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
ul. M. Kasprzaka 17a
tel. 22 327 70 51

OŚRODKI LECZENIA WAD POSTAWY

SZPZLO Warszawa Targówek
Poradnia Wad Postawy dla Dzieci
ul. Poborzańska 6
tel. 22 519 85 10

Powyżej przedstawiliśmy tylko najważniejsze adresy z obszaru dzielnicy Targówek. A oto te, które mogą okazać się przydatne, będące wykazem instytucji pomocowych na terenie Warszawy.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Równa 10/3

Stowarzyszenie Terapeutów
ul. Starej Baśni 14/79

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST
ul. Wincentego 85

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
ul. Białobrzeska  22

Polski Związek Głuchych Oddział mazowiecki
ul. Białostocka 4

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Poznańska 38

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
ul. Conrada 13

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Elektoralna 12

Fundacja „Synapsis”
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42
www.synapsis.org.pl
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
tel. 22 636 49 04
www.aslan.org.pl
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat mieszkający lub uczący się w Warszawie oraz ich rodzice i/lub opiekunowie.
Formy działań: Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, w tym:

 • indywidualna pomoc psychologiczna
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci
 • grupy wsparcia dla młodzieży
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów
 • grupy wsparciowo – edukacyjne dla rodziców
 • konsultacje prawnika

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
ul. Dembego 20/2
02-796 Warszawa
tel. 887 059 343
www.niegrzecznedzieci.org.pl
Celem stowarzyszenia jest:

 • pomoc dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się;
 • stworzenie kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego, wspomaganie placówek integracyjnych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU „USŁYSZEĆ ŚWIAT”
ul. Kochanowskiego 22
01-864 Warszawa
tel. 604 161 333

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
e-mail: fundusz@fundusz.org
tel. 22 848 24 68, 848 23 98
fax. 22 848 23 98
www.fundusz.org
Pomoc dzieciom uzdolnionym.

Poradnia Specjalistyczna MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII “MOP”
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
Sekretariat czynny pn-pt w godz. 09.00 – 18.00
tel. 22 646 57 28
tel. 22 646 57 25
tel.kom. 515 103 831
http://www.mop-poradnia.pl
Oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną dla młodzieży, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli. Prowadzą działalność terapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną:

 • problemy z odżywianiem
 • zaburzenia lękowe
 • problemy emocjonalne
 • problemy adaptacyjne
 • problemy w relacjach z rówieśnikami
 • problemy rodzinne

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”
03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92
Telefony:
Sekretariat: tel./fax 22 674 11 48
Ośrodek Hipoterapii: 22 814 59 76
Centrum Aktywizacji Zawodowej RAZEM: 22 674 11 48
Program Asystent ON: 22 674 11 48
asystent@hejkoniku.org.pl
fundacja@hejkoniku.org.pl
www.hejkoniku.org.pl

Uwaga!!! Na tych stronach można poszukiwać wsparcia przeciw przemocy w Internecie.
dzieckowsieci.fdn.pl
Sieciaki.pl
dyżurnet.pl
Helpline.org.pl

Szczególnie polecamy Państwu skorzystanie z Miejskiego Informatora Rodzinnego:
www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl.

Pod tym adresem znajdziecie Państwo mnóstwo cennych informacji a także bardzo dużo szczegółowych adresów szpitali, poradni, gabinetów oraz stron internetowych zarówno dla Malucha, Juniora, Nastolatka jak i Seniora, bo tak jest podzielony ten serwis.

My ze swojej strony życzymy Państwu jak najmniej trudnych zdarzeń.

Serwis sporządziły:
Logopeda Dominika Omelańczuk
Nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Magdalena Gniatczyk